Avalokiteshvara’s Hymn of Purification

Rate this item
(4 votes)

Namo Arya Avalokiteshvaraya
南無 阿耶 阿华卢桔啼娑来耶

Bodhisattvaya
菩提娑哗耶

Mahasattvaya
嘛哈娑哗耶

Maha Karunikaya
嘛哈咔汝呢咔耶

Om Mani Padme Hum Hrih
嗡嘛呢叭咪吽柯利

Om Mani Padme Hum
嗡嘛呢叭咪吽

Om Mani Padme Hum Hrih
嗡嘛呢叭咪吽柯利

Om Mani Padme Hum
嗡嘛呢叭咪吽

Om Mani Padme Hum Hrih
嗡嘛呢叭咪吽柯利

Om Mani Padme Hum
嗡嘛呢叭咪吽

Om Ah Hum, Om Ah Hum, Om Ah Hum
嗡啊吽, 嗡啊吽, 嗡啊吽

Om Mani Padme Hum Hrih
嗡嘛呢叭咪吽柯利

(Trail off)

Om Mani Padme Hum Hrih
嗡嘛呢叭咪吽柯利

Om Mani Padme Hum Hrih...
嗡嘛呢叭咪吽柯利

Read 3263 times